සූදානම් නොවී නොසිටිවු!

මේ බලකා ගීයත් ඒ හා බැඳුනු අති සුන්දර මතක පෙළත්, ශිෂ්‍ය භටයෙකු වශයෙන් ජීවිතයට ලද පන්නරයත් සදා අමරණීයයි.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s