ජරපත් නළඟන

තුණු සපුව දිරී

මිණි මෙවුල ලිහී

පා ගිගිරි බිඳී

නිල් නයණ ගිලී

 

පුල් වත මැළැවී

මුතු දසන් වැටී

නා දළු වියැලී

වීනාව බිඳී

 

ගමන ලැසී

පුළුකුළද නැතී

නැත වරළ රුසී

වෙද සැපත රතී

 

පෑව නෘතී වෙද පෑව හැකී

යළිදු නැතී එන ජන රාසී

සයන වැදී මරු හා සැතපී

යන කල නික්මී

කවුරුද හඬනු ඇතී