දෙන්න මට උත්තර …

විකිනෙන ස්ත්‍රීත්වය

කිසිදු විළි ලැජ්ජාවක් නැතිව

සිරස,රන් වාහිනී

විකුණන පළියටම

දමා අඩුම ළංසුවට

ඇයිද මගෙ සොයුරියේ

විකිනෙන්නේ දැන දැනම,

ලාභ වෙළඳ භාන්ඩයක් වී….?

උතුමාණෝ

මේ දිනවල බස්නාහිර පළාතෙ තාප්ප,  බිත්ති

සහ ලයිට් කණු වල එල්ලී සිටින සද්ගුණවත්,

අවංක ජනතා පුත්තරයන්ට උපහාර පිණිසයි….

 

උතුරු සළුව ළිහී වැටී

උතුමාණෝ නිරුවතින්..

සිව් වෙනි සිල් පදය බිඳී

එතුමාණණ්ගේ අතින්..

 

සියල් සතට නිවන් යන්න පාර කියන අදහසින්

තව් තිසාව මවනවාලු කොලොම් පුර

ගෙවල් මැදින්

තාප්පවල බිත්ති දිගේ සිනා සිසී සීරුවෙන්

සුදට සුදේ එතුමාණෝ පින් පාටින් බබළමින්..

 

සභා තොමෝ වෙත යවන්න මනාපයක් දෙන ලෙසින්

උතුමාණෝ ඉල්ලනවා සිහින සාප්පුව ඇරන්..

ඇල් වතුරෙන් කුස පුරවන් ආපු සෙනඟ පැල්පතින්

එතුමා හට ජය පතනව මඳ පමණක් ලත් සැණින්..

 

නාවර පිරි පුංචි පැටව් සිප ගනිමින් සෙනෙහසින්..

මැදුරට ගොස් සැනහෙනවා විෂ නාසක දියරයෙන්

තිතට මත තියා සවසට යාළු මිතුරු සාදයෙන්

ඡන්ද සටන ගැන දොඩවති ලාබ ලබන මග බලන්..