දෙන්න මට උත්තර …

විකිනෙන ස්ත්‍රීත්වය

කිසිදු විළි ලැජ්ජාවක් නැතිව

සිරස,රන් වාහිනී

විකුණන පළියටම

දමා අඩුම ළංසුවට

ඇයිද මගෙ සොයුරියේ

විකිනෙන්නේ දැන දැනම,

ලාභ වෙළඳ භාන්ඩයක් වී….?

2 thoughts on “දෙන්න මට උත්තර …

  1. අදහසක්, හැකිනම් මෙම ලිපියේ කළු පැහැති පසුබිම වෙනුවට වෙනත් පැහැයක් හෝ ලිපි වල අකුරු වල ප්‍රමාණයන් ලොකු කිරිම හා සුදු පැහැති කරන්න හෝ හැකිද?

    • rathutharuva says:

      අදහසට ස්තූතියි. මමත් හිතුවෙ මේකෙ අකුරු ටිකක් ලොකු කරොත් හොඳයි කියලයි. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s