මට නම් හැමදාම

ආදර ෆැන්ටසියේ

පාට කුඩය යට මද්දහනේ

ඉර ගල වැටෙනා හැන්දෑවේ

කතා නැතුව හිඳිනා නිසොල්මනේ

ලෝකයේ ලොකුම ලොකු

වැලන්ටයින් විහිළුව..

එපා තවත් දුර ගෙනියන්න

දැන් ඉතින් නවතින්න..

ජීවිතේ සුන්දරයි..

මට නම් හැමදාම

“Valentines Day..!!”