සංචාරකයා…

එකතුකර තමන් සතු සියළු දෑ පොදියකට

බොහෝ දෑ අහුලමින් අතහරී තව වරෙක

හඬ හඬා මගට බැස,

හඬමින්ම නවතිමින් ගිමන් හැර මොහොතකට

යළි මගට බැස යන්නේ..

සසර ඉමේ සංචාරකයා..

me-mawatha-diga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s