සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා.!

සියළු දෙනාටම සුභ අළුත් අවුරුද්දක්

වේවා.! උදා වූ මේ අවුරුද්ද කිරියෙන්

පැණියෙන් ඉතිරුනු,යහපත් සිතුවිළි

පහළ වන සර්වප්‍රකාරයෙන්ම

 සාර්ථක වසරක් වේවා!suba-aluth-avruddak-vewa