සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා.!

සියළු දෙනාටම සුභ අළුත් අවුරුද්දක්

වේවා.! උදා වූ මේ අවුරුද්ද කිරියෙන්

පැණියෙන් ඉතිරුනු,යහපත් සිතුවිළි

පහළ වන සර්වප්‍රකාරයෙන්ම

 සාර්ථක වසරක් වේවා!suba-aluth-avruddak-vewa

One thought on “සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා.!

  1. එසේම වේවා!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s