මගේ සිත මට දෙන්න

mage-adaraya

දුරක සිට නුඹ ඇවිත් මගේ ළඟ දැවටිලා

මගේ හිත නුඹ ළඟම තියාගෙන මට නොදී..

දඟකාර සිනවෙන් තවත් සරදම් නොකර

ඉතින් කෝ දෙන්න

මගේ සිත යළි මටම..