ඔබ මට ආදරෙයි නම්…….

සුදු සඳ සේළය එලලා

ඒ මත රන් තරු ඉහලා

ඔබට වඩින්නට පළසක් හදා තියන්නම්..

 හිරු රැස් කෙන්දක් ගලවා

පිනිබිඳු එකිනෙක අමුනා

ඔබේ ගෙලේ පළඳන්නට බලා හිඳින්නම්..

 මල් ගෙන මී පැනි පුරවා

වළාකුලක එය ඔතලා

ඔබේ පවස නිවාගන්න තියා තියන්නම්..

 ඔබේ නමින් කවි ගොතළා

කොවුල් නදින් තණුව දමා

ගතේ සිතේ ගිම් නිවන්න ගීත ගයන්නම්..

 මගේ හදින් ඔරුව සදා

ආදරයෙන් රුවළ වියා

පරිස්සමින් දිවි ගඟුලින් එතෙර කරන්නම්..