පාර කියනවද මට තනි තරුවේ..

පාර කියනවද මට තනි තරුවේ.. ගොම්මන් යාමේ ඔහු හමු වන්නට..

පාලු අඳුර මැද හදේ කවුලු හැර.. ඔහු නිදනා සුව යහන් ගැබේ..

අතීතයේ බැඳි ප්‍රේමය මනරම්.. වැව් දිය මත කළ කල් වැනි සිතුවම්

හව් හරනක් නැති ගව් ගනනක් දුර ඇවිද යන්න මට පාර කියනවද

ගනඳුරු අහසේ සඳට තනි රකින..තනි තරුවේ..

මාවත අයිනේ සක්මන් මලුවේ..තනි මග තනිවම සක්මන් කරනා

උමතු සිතේ ගොලු හැඟුම් කියන්නට පාර කියනවද

සඳට මුවා වී ලොවට මතක නැති..තනිවම හිනැහෙන තනි තරුවේ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s