මේ කොඩිය යටට එන්න…

me-kodiye

එන්න මේ කොඩිය යටට..

මෙතන හරි හෙවනයි

පක්‍ෂ,පාට,කුළ මල නැති‍

ජාති භේද කිසිවක් නැති

රොක් වෙන්න මේ කොඩිය යට

හරිම අභිමානයක් දැනේවි‍‍

ගත පුරා දුවන ලෙය උණුසුම් වේවි..

ඔද තෙද විදා රුපුන් මැද

ඉන්ද්‍රඛීළයක් සේ නැගී සිටින්නට..

එන්න මේ කොඩිය යටට එකා වන්ව