මට ඇත්නම්….

958003959_0054cb72f2

එකම එක වාරයක්

නිල් තුරු සළුව යටින් නිදහසේ පියනගන්නට ඇත්නම්..

තරු වියනක් යට සඳ සේළයට ගුළි වී සැතපෙන්න ඇත්නම්…

පියාපත් යුග විදා එකම එක වාරයක් විසල් නුඹ ගැබ පුරා

පියාඹා යන්න ඇත්නම්..

මහ වාළුකාවේ දිය පොදක් වී

මේ මහපොළොව සිඹ්න්නට ඇත්නම්..

මහා ගිරිකුළු මුදුනකට නැග

මේ ලොවට කොයි තරම් ආදරේදැයි කෑගසා කියන්නට මට ඇත්නම්….

2 thoughts on “මට ඇත්නම්….

  1. ළොවට නෙමේ ලොවට!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s