මා දුටු මැයි දිනය

තවත් එක් දවසක් උදාවිය, නමින් ‘මැයි දිනය’ක්

නුවර තැන තැන ලෙසින් දිස් විය පොලිතින් කඩයක්,

රතුපාට කොඩි වැල් මැද

වේදිකාවේ කොනක බලා උන්නෝය

ලෙනින්,ට්‍රොට්ස්කි, කාල් මාක්ස්.. විපිළිසර වී..

කම්කරු පන්තියට ජයඝෝෂාය.. සටන් පාඨ බොහෝය..

බැස ගිය සඳ හිරු අවරින්..

විසිර යන්නට පටන් ගත්තාය ‘වැඩකරන ජනතාව’

යලි හමුවන තෙක් ලබන මැයි දිනයේදී…