යාළුවා..

yo,buddy

මේ අහපන් යාළුවා..

උඹ දන්නවා හොඳටම උඹ කවුද කියලා..

උඹට පයින් ගහලා බිමදාපු උන්ගෙ කකුලුත් හපාගෙන

නැගිටපන් ආයිමත්;

සටන් කරපන්..

ජීවිතය යුද්දයක්..

අනිත් හැමෝම දිනද්දි

උඹට විතරක් පරදින්ඩ බැහැ..

කඩාවැටෙන්න එපා..

කෙළින් තියාගනින් ඔළුව

බලාපන් ලෝකය දිහා..

අපි මේ දුවන රේස් එකේ..

උඹේ දුක අහලා කඳුළු බෙදා ගන්න

කවුරුවත් නවතින්නේ නැහැ..