මගේ සිත මට දෙන්න…

මගේ හිත

දුරක සිට නුඹ ඇවිත්

මගේ ලඟ දැවටිලා

මගේ හිත නුඹ ලඟම තියාගෙන මට නොදී..

දඟකාර සිනාවෙන් තවත් සරදම් නොකර

ඉතින් කෝ දෙන්න

මගේ සිත යළි මටම..