මගේ සිත මට දෙන්න…

මගේ හිත

දුරක සිට නුඹ ඇවිත්

මගේ ලඟ දැවටිලා

මගේ හිත නුඹ ලඟම තියාගෙන මට නොදී..

දඟකාර සිනාවෙන් තවත් සරදම් නොකර

ඉතින් කෝ දෙන්න

මගේ සිත යළි මටම..

One thought on “මගේ සිත මට දෙන්න…

  1. chaminda says:

    AA ganna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s