නුඹත් අහස වගේ…

469774245_dd161d1181_m

ගොරවා වහින කල්හිද..

නියං කෝඩයටද..

බැනුම් ඇසුවේ

සාප ලැබුවේ අහසමයි හැමදාම

නුඹ වාගේම

අම්මේ…

2 thoughts on “නුඹත් අහස වගේ…

  • සැර රැස් පහරින් සැර දෙන
   තාත්තා
   තුරුලතාවක් වී සෙවනක් දෙන
   අම්මා
   හිමිදිරියට ජවය දී ආලෝක කල
   තාත්තා
   මල් පිපී ඵල පුද කල
   අම්මා
   මතු භවේ සිටින්න මා සමඟින්
   දෙමව්පියා

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s