………….

සිනාවක් නැති කථාවක් නැති
කඳුළත් යළි නොඑන ගමනක් ගිහින්..
කවුළුවක් නැති නුඹෙ හද කුටිය පාමුළ
කෑගසා නුඹට අඬගැසී මුත්
නුඹට නෑසෙන මගේ කටහඬ
තවත් වෙහෙසනු බැරි නිසාවෙන්..
හද රිදුම් දෙන වේදනාවන් තවත් විඳවනු කිම්ද..
නුඹට නොපෙනෙන නුඹට නෑසෙන
තිබුනත් නැති වුනත් නුඹට කම් නැති
නුඹට මහ මෙරක් යැයි මුළා වී මා සිතා සිටි
මගේ ආදරය…
මේ රළු බිමේම මිහිදන් කර
කවදාද නුඹ දැනගන්නේ නුඹටත් නොකියාම මා පිටව ගිය වග…?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s