කියන් මට..

කව්ද කියන් මට කඳුලැලි දුන්නේ අහසට මෙතරම්..මේ තරම්..
කව්ද කියන් මට හසරැලි දුන්නේ මුහුදට මෙතරම්..මේ තරම්..
කව්ද කියන් මට මලකට දුන්නේ හැඩ රුව මෙතරම්..මේ තරම්..
කව්ද කියන් මට ඔබට ආදරේ මා තරම්.. මා තරම්..

පෑල දිගින් පායන දේදුන්නේ
නෙළුමක සුදු මුදු මල් පෙති අතරේ
නොනිවී දැල්වෙන පහණක එළියේ
ඔබව දකිමි මම හැමතැන දියතේ..