කියන් මට..

කව්ද කියන් මට කඳුලැලි දුන්නේ අහසට මෙතරම්..මේ තරම්..
කව්ද කියන් මට හසරැලි දුන්නේ මුහුදට මෙතරම්..මේ තරම්..
කව්ද කියන් මට මලකට දුන්නේ හැඩ රුව මෙතරම්..මේ තරම්..
කව්ද කියන් මට ඔබට ආදරේ මා තරම්.. මා තරම්..

පෑල දිගින් පායන දේදුන්නේ
නෙළුමක සුදු මුදු මල් පෙති අතරේ
නොනිවී දැල්වෙන පහණක එළියේ
ඔබව දකිමි මම හැමතැන දියතේ..

2 thoughts on “කියන් මට..

  1. priyankahdp says:

    maXXa poem

  2. rava says:

    හරිම ලස්සනයි සංකල්පනාවම
    ඇත්තටම අහස යි පොලවයි නෙද එකතුවෙලා ලොකය ලස්සන කරන්න ඔනා. ලස්සනයි ඔයා එක ලස්සනට කරලා තියනවා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s