දකිනවාද මාව විතරක් …

අනිත් හැමෝටම හිටියත්.. මට විතරක් නැති..
ලඟට එන්න හිතුනත්..මට විතරක්ම බැරි..
අහසක් තරම් දුර..සයුරක් තරම් විසල්
කවියක් තරම් ලස්සන.. තනුවක් තරම් මිහිරි
මගේ උනත් එහෙමමත් නැති..හීනයකින්වත් මාව දකින්නේ නැති..
ඇතුවාටත් වඩා මට කිසිම කිසි විදිහකින් නැති..
මට කියන්න.. කඳුලක් තරම් වත් මාව වටිනවානම්..
උදේ පිපුනු මල් පෙත්තක රැඳුනු පිණි බිංදුවක..
රෑ අහසේ පුංචි තරුවක..
හැමදාම දකිනවාද මාව විතරක් මේ විශ්වය පුරාම..?