දකිනවාද මාව විතරක් …

අනිත් හැමෝටම හිටියත්.. මට විතරක් නැති..
ලඟට එන්න හිතුනත්..මට විතරක්ම බැරි..
අහසක් තරම් දුර..සයුරක් තරම් විසල්
කවියක් තරම් ලස්සන.. තනුවක් තරම් මිහිරි
මගේ උනත් එහෙමමත් නැති..හීනයකින්වත් මාව දකින්නේ නැති..
ඇතුවාටත් වඩා මට කිසිම කිසි විදිහකින් නැති..
මට කියන්න.. කඳුලක් තරම් වත් මාව වටිනවානම්..
උදේ පිපුනු මල් පෙත්තක රැඳුනු පිණි බිංදුවක..
රෑ අහසේ පුංචි තරුවක..
හැමදාම දකිනවාද මාව විතරක් මේ විශ්වය පුරාම..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s