නටුව නොවේ..මල සිඹිමී.. මම ළමයෝ..පැණි උරමී..

Advertisements