මට ආදරේ ඇති හොඳටම..

සුදු සේද සළු පිළි නැතුවට..
රන් මාල රන් තෝඩු නැතුවට..
මේ පුංචි ලෝකයේ
මට ආදරේ ඇති හොඳටම..

සඳ දිය ගලා..
තුරුලිය තෙමා..
කව්ළුව අතරින් ඇදී..
හොරෙන් එයි මා සොයා..

පවුරු පදනම් බිඳ දමා
ලඟට එන්නට බැරිව ලතවෙන
මේ සුසුම් පොද..මේ කඳුලු බිඳ..
කවදාද නතර වෙන්නේ…

තාරකාවෝ හඬා වැටේවී
රෑ පුරා නිදි නැති නෙතින්..
තවත් ගිනියම් දහවලක් එයි..
එයට පසු දින කඩිනමින්..
කරදර එක පිට එකට වැටී එයි..
සිත එක් තැන් කර ගන්නට බැරි වෙයි..
දුරු රට යන්නට සිතක් පහල වුනු
ඔබ කවදාද යලි එන්නේ..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s