මෙහෙමත් නම් ගොඩක්..!!

Senu

අම්මා මට කියන්නෙ සුදූ කියලා..
අබ්බාටයි මාමාටයි මම සුදු මහත්තයා..
මාමාඅක්කාට නම් පිස්සුද කොහෙද..එයා මට නොකියන නමක් නෑ..!!
අක්කා මට කතා කරන්නෙ බන්චි කියලා..
අම්මම්මාගෙයි,ශියාගෙයි,අත්තාඅම්මාගෙයි චූටි පුතා මම
අත්තාගෙ නම් පොඩි ගමරාළ..
අප්පොච්චියේ..මෙහෙමත් නම් ගොඩක්..!!
මට තවත් නමක් තියෙනව කියල තමයි ආරංචිය..
ඔය මොන නම තිබ්බත් මම නං මට කියන්නෙ “බබා” කියල..
ලෝකෙ තියෙන ලස්සනම,කියන්න ලේසිම සහ මම ආසම නම ඒක.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s