සමනලයෝ..සමනලයෝ..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

සමනලයෝ සමනලයෝ..
එන්න එපා මගේ ලඟට.. සුවඳ මලලු මම අම්මගෙ..
සමනලයෝ සමනලයෝ..පොඩි රහසක් කියන්නදෝ..?
පුංචි මගේ හිතට අගේ..මම නම් මගෙ අප්පච්චිගෙ..
සමනලයෝ සමනලයෝ..අම්මට හෙම කියන්නෙපා..
දුක හිතුනොත්..?තරහ ගියොත්..?
මා නළවන්නේ කවුදෝ..උක්කු හදන්නේ කවුදෝ..?
දඩිබිඩියේ මං වැටුනම..ගේ හෙල්ලෙන්නට ඇඬුවම..
“මගේ සුදූ” කියමින් විත් මා සනසන්නේ කවුදෝ..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s