සිරිත් මල්දම 12 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

ගුරුන් දෙ ගුරුන් වත්

වැඩිසිටි අන් කෙනෙකු වත්

කතාවක් කළ හොත්

නැඟිට උත්තර දීම යහපත්

Advertisements