සිරිත් මල්දම 12 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

ගුරුන් දෙ ගුරුන් වත්

වැඩිසිටි අන් කෙනෙකු වත්

කතාවක් කළ හොත්

නැඟිට උත්තර දීම යහපත්

සිරිත් මල්දම 11 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

යමක් නොම ඇසු විට

උත්තර නොදෙනු පරහට

නුඹෙන් ඇසු යමකට

දෙනුව උත්තර හොඳින් සිහි කොට