දන්නෙ එය හිරුත් මමත්..

Sunset

ජීවිතේ දුකක් උනත්
කඳුළුවලට නැහැ ඉඩක්
ඉගිලෙන්න නැති නමුත් අත්තටු
කිරිල්ලක් වගෙයි මමත්..

පාට පාට හීනයක්
සේම දැනෙන ලෝකයක්
අගෙයි මටත් තියේවිනම්
නුඹට ඇති ලෙසම හෙටක්..

දඟකාරකමට හිත යතත්
කවිකාර කම් බොහෝ ඇතත්
හිතට දැනෙන මේ හැඟුම්
කියන්නට එයිද පැයක්..

රැය පහන් වෙලා අදත්
හිරු එබෙයි හෙටත් උදෙන්
මටම පමණී එ’ හිරු උරුම
දන්නෙ එය හිරුත් මමත්..

Picture By : Saminda De Silva

One thought on “දන්නෙ එය හිරුත් මමත්..

 1. reedmilyps says:

  එපා නුඹ දුක් වෙන්න
  කදුලකට ඉඩදෙන්න
  තටු නැති කිරිල්ලියේ
  අහසෙත් කොහිද සැපක්

  පාට ගෑ හීන මෙන්
  පෙනෙනමුත් ඒ ලොවෙත්
  තිබේවිද නිදහසක්
  මගේ හෙටත් දුක් ගොඩක්

  දඟකාර නම් පිරුණ
  කවිකාර කම් තරුණ
  හැඩකාර හිත් වලට
  පැය ගණන් ඕනෙමද

  පහන් වන රැය පුරා
  හිරු ගියේ කොහෙ කියා
  නිකම් වත් හෙව්වාද
  පෙර හෙටත් එබෙන්නට

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s