යාත්‍රිකයාණෙනි..

Sasara ganga

 කල්ප කාලාන්තරයක්වත් සැරිසරා ඉවර නැති
පේන තෙක් මානයක ඉසිඹුවක්වත් නොමැති
මේ භවයේවත් මග කියා දෙනවාද
සසර ගඟ තරණයට; යාත්‍රිකයාණෙනි..

Picture by : Isuru Wakkumbura

One thought on “යාත්‍රිකයාණෙනි..

 1. reedmilyps says:

  දන්නා නමුත් යා යුතු මග සසර ගමන එතෙර වන්න
  පෙන්නා දෙන්න දන්නෑ මට දහස් වරක් සමා වෙන්න
  බැන්දා ආල හිතකට බැරිඋනි මේ කප බුදුන් වන්න
  හින්දා පසේ බුදු මා හට වරම් නැතේ කියා දෙන්න
  🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s