පුංචි හිමිද්‍රියේ..

budu saduපුංචි කුමාරියේ,
වෙනසක් නැහැ
ඔය පුංචි අතේ රැඳි සියුමැලි මල් කැකුලෙත් නුඹෙත්
අකාලයේ පිපෙන්නෙපා..අකලට පරවෙන්න එපා..
මුළු ලොවටම සුවඳ දෙන්න..මේ දියතම හැඩ කරන්න..
ගැහැනියක්ම වූ පමනින් එපා කිසිවෙකුට නැමෙන්න..
නපුරුකමට හිත රිදවන..නුඹව තලා පෙලා දමන
මිනිස් වෙසින් එන රකුසන් දුරකට පන්නා දමන්න
මහා මෙරක් ලෙසින් දුවේ..බාදක මැද නැගී ඉන්න
උපන් බිමට නුඹේ දැයට දිරිය දියණියක්ම වෙන්න..

Picture by : Isuru Wakkumbura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s