සිරිත් මල්දම 10 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

යමකු යන එන විට

සිනා නොමසෙන් කිසි විට

පැමිණි කල ගෙදරට

එබී නොබලනු සැඟව ගෙයි සිට

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s