සිරිත් මල්දම 9 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

උරුවන් බබා වත්

සිව්පද කියාගෙන වත්

සින්දු කියමින් වත්

ගෙවල් අසලින් යාම නොහොබිත්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s