සිනාසෙන්න අමතක වන්නට රිදුම්..

smile

සීත කඳු මතින්

වලාකුළු මැදින්

අලුත් ඉරක් අලුත් ඉරක් ය මේ නැගෙන්නේ

නැවුම් දිනක් නැවුම් දිනක්ය මේ හිනැහෙන්නේ..

අවුරා ඇත මග තොට වැට කොටූ

අතුරා තිබේය එමග විස කටූ

දිනා ගන්න යන මේ ගමන ජීවිතේ..

සිනාසෙන්න අමතක වන්නට රිදුම්..

සිහින සෑමදා සිහිනයක් නොවේ

කඳුළු සතුටු කඳුළුවලට පෙරලෙතේ

දිනා ගන්න යන මේ ගමන ජීවිතේ..

සිනාසෙන්න අමතක වන්නට රිදුම්..