සිරිත් මල්දම 19 හැදියාවෙන් පිරි යහපත් දරු පරපුරක් උදෙසා…

කුලුණු මෙත් වැඩුමෙන
එරුණු කිරි ටික පොවමින
දරුණු දුක් විඳගෙන
තියුණු නුවණින් වැඩූ පණ මෙන

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s