කඳුළුවලට ලියූ කවිය..

 

 

 

tears

Advertisements

උත්තර නැති ප්‍රශ්න..

සුලඟ සේ ඇවිදින්
මටත් හොර රහසින්
මාලඟින්ම දැවටිලා ඇයිද දඟ මෙතරම්..?

මගක් යන්නට තිබුනු අහුරා
මල් යටින් උල් පතුරු අතුරා
ළදරුවෙක් සේ දෑස හකුලා
සිනාසෙනු කෙලෙසින්..?

නෙතු පියාගෙන කඳුළු පුරනා
වසන්තය යලි ඒවි යැයි සිතා
කොයිතරම් දිගුවක්..බලා ඉනු මෙලෙසින්..?