හිස් නැති මිනිසෙකුට ලියූ කව..

මගේ දුකට කවදාවත් හිනා නොවුනු
නුඹට හැකි පමණින් මගේ හීන හැබෑ කරපු..
හිස් මිනිසුන් මැද නෙළුම් මලක් සේම පිපුනු
අන් කෙනෙක් වේද මම මා විලසින්ම දැකපු…

කළු කපා අඳුරේ
හඳ එළිය යැයි රැවටිලා..
ළදැරියක සේ දිවගිය..මගේ නුහුරු බව දැන දැන
දෙපය පැකිලී ඇද වැටුනු කල
නැගී ඉන්නට දෑත දිගු කල නුඹ..

මැකී යා නොදී අතීතය සිත්තමක් සේ..
ගොතා ජීවිතය..සරල හැඩ ගෙත්තමක් සේ..
අනාගතය තුල දැහැමි කුළවත් පුතෙකු සේ..
වෙසේවා නුඹ යෙහෙන් මගෙ නෙත් මානයේ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s