පුලන්නියකගේ මංගල සිහිනය..

තරු කැට ගෙන අමුනාලා
මාලයකට මං
ගෙලවට පලඳා හැඩ වෙන්නම් ඔබ එනවානම්..
සඳ පළු ගෙන පළඳාලා.. තෝඩුවකට මං..
දෙකනේ ලා සැරසෙන්නම් ඔබ එනවානම්..

දුහුල් වලා පට ඉරලා මංගල සළුවක් වියලා
කඳුලුවලින් ගෙතු මල් දම දෑතේ පටලා
කැන්දන් යන්නට නුඹ එනදා
සැරසී ඉන්නම්..

ඇතෙක් බරට එකතු කරපු
මනුස්සකම ළඟට මහරු
නැති බැරිකම දෑවැද්දට
මං ගෙන එන්නම්..
හැමදාමත් නුඹ ලඟින්ම නොසැලී ඉන්නම්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s