නුඹ වෙනුවෙන් මගේ පැතුම..

උපදින මතු සංසාරේ
ගෙවෙනා වූ මේ භවයේ..
කවදාවත් කොතැනදිවත් යළි අප හමු නොවුනාවේ..

සාර සොබාවට නොවුනත්
හීන් සීරුවට ගෙවුනත්
සතුට පිරුනු පුංචි ලොවට
කඳුළු කෝඩයක් ගෙනා..

යාදින්නක සේ පසුපස
ඉවසාගෙන සියළු නුගුණ
ඇස් නොපියා බලා උන්නු
පරෙස්සමින් තියාගන්න නීති රීති ගොඩක් දමපු
නුඹේ සමච්චල් සිනහව
නිහඬ සිතින් දරා ගත්තු..

සොඳුරු සිතැත්තිට රිදවා
නුඹ රැස් කරගත් පව් කඳ..
සසර පුරා ගෙවන්න ඇති නිසාවෙන්..
යළිත් වරක් හමුවූවොත්
තව තව පව් පිරෙන නිසා..

උපදින මතු සංසාරේ
ගෙවෙනා වූ මේ භවයේ..
කවදාවත් කොතැනදිවත් යළි අප හමු නොවුනාවේ….