එහෙව් නුඹ.. අද….?

මගෙ ඇස්වල කඳුළු දකින්න,මට රිද්දන්න කොයිතරම් නම් බයක් තිබුනාද..
මං අඬද්දිකොච්චරක්නම් අසරණ උනාද..
කර කියාගන්න දෙයක් නැතුව..කොයිතරම් සැරයක් හිටියාද උණුසුමට ලඟට කරගෙන මාව..
කී තරම් නම් වාරයක් අඬන්න ඇද්ද මගෙත් එක්කම..
එහෙව් නුඹ.. අද….?