එහෙව් නුඹ.. අද….?

මගෙ ඇස්වල කඳුළු දකින්න,මට රිද්දන්න කොයිතරම් නම් බයක් තිබුනාද..
මං අඬද්දිකොච්චරක්නම් අසරණ උනාද..
කර කියාගන්න දෙයක් නැතුව..කොයිතරම් සැරයක් හිටියාද උණුසුමට ලඟට කරගෙන මාව..
කී තරම් නම් වාරයක් අඬන්න ඇද්ද මගෙත් එක්කම..
එහෙව් නුඹ.. අද….?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s