ඡන්ද හටන..

කුණු මුල්ලට දමා තිබුනු සිනා මූණ ගනිල්ලා
අටුවේ ලට පට අතරේ මනුස්සකම හොයල්ලා
කාණු දිගේ සොයා ගොසින් දුන් පොරොන්දු ගෙනෙල්ලා
ඔන්න පුතේ තවත් වරක් ඡන්ද හටන ඇවිල්ලා..

කටපුංචන් මදි හරියට කිණිසි කඩුත් ගනිල්ලා
අත්බෝම්බ මදි හරියට යකඩ චේන් ගෙනෙල්ලා
අත දිගඇර වියහියදම් කරන්න අය හොයල්ලා
පාර දිගේ නටවන්නට රූකඩයන් ගෙනෙල්ලා..

අමනාපෙන් හංගාගත් මනාප මෙහෙ ගනිල්ලා
තොරන් ගෙඩි ගෙවල් මදිවට රබානකුත් ගෙනෙල්ලා
මිහිරි මී රසත් සමගින් රස මසවුළු බෙදල්ලා
සියල් සපිරි කේතුමතිය එක රැයකට මවල්ලා..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s