නුඹට නොතේරුනද..

කඳුල සහ දහඩියෙන්
බොහෝ වෙර වීරියෙන් තනාගත්
මගේ පුංචි මාළිගාව
තුලට වැද සෙවනක් සොයා සා පිපාසෙන් ආ කල
අනේ..! යැයි කියා නවාතැන් දුන් කලට වැද එතුල
ගඩොලින් ගඩොල කොනහමින් ගලවන වග
වටහා නොගතිමි වහලයත් කඩාවැටෙනකල්ම..

වනේ වන සතෙකුවත් සතුරු වී නොආ මට
මාවත් සතුරු කර දුරට වී කෙළිදෙලෙන් හිඳින සඳ
අමා රැස් දහරකැයි කියා
ගොරතර හිරු කිරණ වැද දැවී හළු වී ගිය
පළාපෙත්තා මමමය..

මග යන දැන දැනම අකුලකැයි
කටු ගල් කැබළි ඇනී දෙපතුල් ලේ ගලද්දී..
යන්නට වෙන මගක් ගන්නට සිත යා නොදෙයි
තනිවම දමා නුඹ
ඔතරම් මට නපුරුකම් කල..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s