උඹෙයි මගෙයි වෙනස..

පුංචි කූඹිත්තෝ..
මටත් උඹවගේ ඉන්න පුළුවන් නම්..
කාටවත් නොපෙනී..
පුංචි කූඹිත්තෝ..
උඹෙන් කාටවත් ඇත්තටම කරදරයක් නොවුනත්
අනන්තවත් අය උඹව කරදරයක් වගේ දකිනව..
පුංචි කූඹිත්තෝ..
මට තියෙන්නෙත් ඔය ප්‍රශ්නෙමයි..
වෙනස, උඹෙ ජීවිතය උඹව කරදරයක් කරල පෙන්නනව
මගෙ ආදරය මාව “ඇණයක්” කරල පෙන්නනව..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s