කිසිවක් නැත මෙලොව…

නොමැත කිසිවක් මෙලොව..
“අත්හල නොහැකි” යනුවෙන්
අත්හල යුතු දෑ අත්හල යුතුම වේ
කැමැති අකමැතිකම් නොසලකා..
වැලිකැටයක් තරම් වත් මේ දේවල් වටිනවාද
යන කලට මිනිසුන් ජීවිතයත් හැරදා..
කාටවත් මතකයක්වත් තියේවිද
කිසි කෙනක් වද වෙයිද
තම අතම තම හිසට සෙවනැල්ල වන කලට..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s