කාලයටවත් මතක් වේවිද

මගේ හිත රිදුනු තරමටම
මගේ නෙත් හඬපු තරමටම
එපා කවමදාවත් නුඹේ හිතනම් රිදෙන්න
එපා ඔය නෙත් ඒ තරම් තෙත් වෙන්න..

ලෝකයක් තරම් ආදරය එකතු කර
දුන්න නුඹෙ අම්මා තරමටම බැරි උනත්
සාගරය තරමටම කරුණාව පෑ ඒ අම්මා තරමටම නැති උනත්
කාලයේ කඩතුරාවට වැසී නුඹට නොපෙනී යන නමුත්
ආදරේ මගේ උසයි මහමෙරට වැඩිතරම්..

කිසිවෙකුත් කිසිකලක දන්නේ නැති උනත්
ඔබත් මමත් බොල් අහසත් පමනක්ම දැන සිටි නමුත්
තව ටික දවසකින් නුඹටත් අමතකව යතත්
කාලයේ මතකයෙ ලියැවිලා තිබෙයි හැමදාටමත්..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s