තාත්තාට අපි එපාලු…

හස්නී මගෙ පුංචි දුවේ
මානෙත් දඟකාර පුතේ
හීනෙන් ඇවිත් අහන්නෙපා
“අම්මා ඇයි අපිව ළඟට නොගන්නේ..?”
කාටවත් වඩා මගේ පුංචි ලෝකයට මටම විතරක් ඕන උනත්..
හුඟක් හුඟක් සමාවෙන්න..කවදාවත් බැරි උනාට මගෙ උණුහුම ලබා දෙන්න

මගේ අම්මා…

කවදාවත්
වදනකින්වත් මගේ හිත නොරිදපු
බැල්මකිනුදු මට නපුරු නොවුනු
පිරිත් පැන් පොදක් සේ මගේ ගත නිවාපූ
සෙත් කවක් සේ මගේ හිත සනසාපූ
මේ ලොව එකම කෙනා..