දොස්තර නැන්දා

මගෙ බණ්ඩිය හොඳටම රිදුනම  වැටිලා ඔළුව බිම ඇණුනම

අම්මා මාව එක්ක යන්නෙ

බෙහෙත් ටිකක් අරන් දෙන්න

තිත්ත උනත් දෙන බෙහෙත්

උණ ගැනෙනා එන්නත්

දොස්තර නැන්දා අපිට ආදරෙයි හුඟක්..

වෙද නලාව කරේ දමන් සුදු කබාය ඇඟේ දමන්

“මොකද පුතේ උනේ?”කියා

අහනව හරි කරුණාවෙන්..

තිත්ත උනත් දෙන බෙහෙත්

උණ ගැනෙනා එන්නත්

දොස්තර නැන්දා අපිට ආදරෙයි හුඟක්..

කෑමට පෙර අත සෝදා නිවපු ජලය බොන්න කියා

බිම වැටිලා තියෙන කෑම කෑවොත් ලෙඩ ගොඩයි කියා

නින්දට පෙර දත් මැදීම හොඳම පුරුද්දක්ය කියා

පුංචි අපිට කියා දෙන්නෙ අපෙ මේ දොස්තර නැන්දා..

තිත්ත උනත් දෙන බෙහෙත්

උණ ගැනෙනා එන්නත්

දොස්තර නැන්දා අපිට ආදරෙයි හුඟක්..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s