මරා දැමීමට නොහැකි වී… කවිය

දුවගෙන යන්නට ගව් ගණනක් ඇතිමුත්,
පියවරක්වත් නගාගත නොහැකිව වැතිරී ඔහේ සිටියෙම්
මරා දමන්නට වෙර දරමින් කවි කාරිය…
එහෙත්,
ඈ මිය නොයන්නී…සිත තුලම කවි ගෙත්තම් කරන්නී…
ජීවිතය යදින්නී…බලන බලන අත සොඳුරු සිතිවිලි මවන්නී…
එහෙයින්…
මියෙන්නට යළි ඉඩ නොදෙමී…රකිමී…කවිකාරී…