මරා දැමීමට නොහැකි වී… කවිය

දුවගෙන යන්නට ගව් ගණනක් ඇතිමුත්,
පියවරක්වත් නගාගත නොහැකිව වැතිරී ඔහේ සිටියෙම්
මරා දමන්නට වෙර දරමින් කවි කාරිය…
එහෙත්,
ඈ මිය නොයන්නී…සිත තුලම කවි ගෙත්තම් කරන්නී…
ජීවිතය යදින්නී…බලන බලන අත සොඳුරු සිතිවිලි මවන්නී…
එහෙයින්…
මියෙන්නට යළි ඉඩ නොදෙමී…රකිමී…කවිකාරී…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s